Bu Blogda Ara

13 Haziran 2009 Cumartesi

HARFLERİN OKUNUŞU ve TÜRKÇE ÖRNEKLERİ

А а --- а


Е е ---- е


И и --- i


У у --- u


Ы ы ---- ı


О о --- o


Э э --- (a-e)

Bu yedi sesli harften ilk dört tanesi diğer sessiz harflerle hece oluştururken belirtilen şekilde okunmakla birlikte tek başlarına veya hece, sözcük başlarında;

A а

Ğa şeklinde okunur, fakat bu tam olarak ğa değil de ( a ) sesinin çıktığı yerden çıkan, orada oluşan bir ğa dır, gırtlaktan oluşmaz.E e

Ye şeklinde okunur. ye deki e de ( a - e ) arası bir sestirИ и

Yı şeklinde okunurУ у

w veya Arapçadaki vav harfinin sesi ile okunur.М м

Türkçe m harfi ile aynı sesi verir mı diye okunur.

мы -- mı


ма --ma


мо --mo


мэ


ми --mi


мий --miy


мей --mey

е ve и ile biten sözcüklerin sonuna gelen й sona y sesi ekler.

мы -- bu


мо -- şu


а -- o

Bunlar belirteç harfi almamış, işaret sıfatlarıdır, sonrasında isim veya bir şey almak durumundadırlar.

Ауэ -- fakat


уэ -- sen


уи --senin


и -- onun

Н н

Türkçe n harfi ile aynı sesi verir, nı diye okunur.

ны --nı


нэ -- ne


на --na


ну--nu


но --no


ней -- ney


ний -- niy

нанэ

- nine

унэ

- ev

уанэ

- eğer (atın üzerine konan)

нану

- bebek

нэ

- göz

ней

- kötü göz ( le bakmaktaki)

Р р

Türkçedeki r harfi ile aynı sesi verir, rı diye okunur.


ры


рэ


ра


ро


ру


ара


урэ


уэра


рауэ


мауэ


марэ


римэ


рамэ


нур


Bu dilde tek başlarına anlamları olmayan ы ve р sesleridir. Diğer tüm sesler anlamlıdır.

Bu iki harf ise diğer harfler arasında dolgu, kaynaştırma veya benzeri görevler alırlar.

p nesnelerin veya isimlerin veya isimlerin yerini tutan sözcük sonlarına gelerek onları belirtili hale getirir. İsimleri i haline getirir.

унэ -- ev


унэр -- evi


унэм -- eve


унэу -- ev olarak

мы мо а

Bu şu o işaret sıfatıмыр мор ар

Bu şu o işaret yoluyla isimlerin yerini tutan sözcükler. İşaret ettikleri nesneleri belirtili hale getirirler.

мыр

- bu

мор

- şu

ар

- o

мыра?

- bu mu?

мора?

- şu mu?

ара?

- o mu?

Унэр мыра?

(Bahsi geçmiş) ev bu mu?

Мыр уэра?

Bu sen misin?

Унэр мора?

Ev şu mu?

Мор уэра?

Şu sen misin?

Унэр ара?

Ev o mu?

Ар уэра?

O sen misin?

С с

Türkçe s harfi ile aynı sesi verir, sı diye okunur.

сы


сэ


си


сей

сэ

- ben

си

- benim

си унэ

- evim

уэ

- sen

уи

- senin

уи унэ

- evin

а

- o

и

- onun

и унэ

- evi


си нанэ
benim ninem

си уанэ
benim eğerim

си нану
benim bebeğim

синэ
benim gözüm

уи нанэ
senin ninen

уи уанэ
senin eğerin

и нану
senin bebeğin

уинэ
senin gözün

и нанэ
onun ninesi

и уанэ
onun eğeri

и нану
onun bebeği

инэ
onun gözü

Ш ш

Türkçe ş sesi ile aynı sesi verir, şı diye okunur.

шы


шэ


ша


шу

шы

- at

шы

- kardeş

сиш

- atım

сиш

- kardeşim

уиш

- atın

уиш

- kardeşin

шу

- atlı

иш

- kardeşi

иш

- atıшэ - götür (onu götür emir)

сышэ -- beni götür. ( taşınmayan şeyler için)

Burada görüldüğü gibi си уи и kısa veya tak heceli sözcüklere bitişik yazılır, uzun ve çok heceli sözcüklerde ayrı yazılır.

Щ щ

ş' Türkçede karşılığı olmadığından ses öğreticiden alınmalıdır.

Bu ses şu andaki durumu belirten sestir.

Fiil sonuna gelerek o fiile yapılmış edilmiş durumda ( dır ) anlamı katar.

İsim veya sıfat veya ismin yerini tutan sözcük sonuna gelerek odur budur gibi anlamlar katar.

Мыр унэщ

Bu evdir.

Мыр нанэщ

.Bu ninedir

Мыр анэщ.

Bu annedir

Мыр сэращ

Bu benim

Мыр уэращ

Bu sensin

Мыр аращ.

Bu odur

Мыр шыщ

Bu attır.

Мыр уанэщ

Bu eğerdir

Унэр мыращ

(Bahsettiğimiz) ev budur.

Bu cümlelerde щ kalkarsa cümle soru cümlesi olur.

Мыр унэ?
Bu ev mi?

Мыр уанэ?
Bu eğer mi?

Мор нанэ?
Şu nine mi?

Ар шы?
Bu at mı?

Унэщ
Evdir

Уанэщ
eğerdir.

Ар нанэщ
O ninedir.

Шыщ
Attır.

Мыр сэ си унэщ
Bu benim evimdir

Мыр сэ си уанэщ
Bu benim eğerimdir.

Ар сэ си нанэщ
O benim ninemdir

Ар Умар ишщ
O Ömer'in atıdır.

Мор сэ си анэщ -- Şu benim annemdir.

Щынэ -- kuzu


щынэр -- kuzuyu


щынэм -- kuzuya

Щынэр шэ

- Kuzuyu götür.

Нанэ и щынэр шэ

- Ninenin kuzusunu götür.

Си нанэ и щынэр шэ

- Ninemin kuzusunu götür.

Мыр щынэщ

- Bu kuzudur

Мыр нанэ и щынэщ

- Bu ninenin kuzusudur

Мыр Умар и щынэщ

- Bu Ömer'in kuzusudur

Мыщэ

Ayı

Нысэ

Gelin

Мор мыщэщ

Şu ayıdır

Мыр нанэ и нысэщ

Bu ninenin gelinidir.

Мор Умар и мыщэщ

Şu Ömer'in ayısıdır

Нысэр унэм шэ

Gelini eve götür

Ар Умар и мыщэ?

O Ömer'in ayısı mı?

Мыри Умар и нысэщ

Bu da Ömer'in gelini

Ар Умар и мыщэщ

O Ömer'in ayısıdır

Ари унэм шэ

Onu da eve götür.

мы -- Olumsuzluk ekidir. Yapma etme eyleme gibi anlamlar oluşturur.

Т т

Türkçe t harfi ile aynı sestir. tı diye okunur. ты тэ та ти то

матэ -- sepet


танэ -- dana


щыт -- ayakta dur (emir)


щыс -- Otur (emir)

Нанэ щысщ. -- Nine oturuyor.
Умар щытщ
-- Ömer ayakta duruyor.

Умар, танэр унэм шэ

Ömer, danayı eve götür.

Умар, танэр унэм умышэ

Ömer, danayı eve götürme

Мыщэр унэм шэ

Ayıyı eve götür.

Мыщэр унэм умышэ

Ayıyı eve götürme.

Щынэр унэм шэ

Kuzuyu eve götür.

Щынэр унэм умышэ

Kuzuyu eve götürme

умышэ -- у - мы - шэ у -- sen мы -- yapma etme шэ -- fiil -- Sen götürme.

Нанэ унэм сшащ

Nineyi eve götürdüm (götürmüş durumdayım)

Щынэр унэм сшащ

Kuzuyu eve götürdüm.

Умар унэм сшащ

Ömer'i eve götürdüm

с -- Ben (götüren)

ш -- Fiil kökü(götürmek)

а – Sıfatlaştırma eki

щ -- Götürmüş durumdayım ( dır )

Götürmüş olduğumdur.

Мыр сыт?

- Bu nedir?

Мыр сыт?

- Bu nedir?

Мыр сыт?

- Bu nedir?

Ар унэщ

- O evdir.

Мыр щынэщ

- Bu kuzudur

Ар уанэщ

- O eğerdir.

Мыр сыт? -- Bu nedir?
Ар мыщэщ
-- O ayıdır

Мыр Умар и мыщэ? -- Bu Ömer'in ayısı mı?
Ар Умар и мыщэщ
-- O Ömer'in ayısıdır.

Мор нанэ и нысэ? -- Şu ninenin gelini mi?
Ар нанэ и нысэщ. -- O ninenin gelinidir.

Dilin ses dili olması nedeniyle bütün sesler belirli kurallar çerçevesinde anlam ilgileri oluştururlar. Bu nedenle telaffuzları iyi öğrenilmesi gereken oluşturdukları anlamlar yeri geldikçe öğrenilecek ses çaprazlamaları.

Унэ


уанэ


сэ


уэ


ар


нысэ


санэ


уасэ


усэ


уэрам


Умар


мыщэ


щынэ


щауэ


танэ


си


уи


и


шэ


щэ


умышэ


умыщэ

ны


ныш


нашэ


наша


нешэ


нэша


нышэ


щэ


щэн


щынэ


ща


щанэ


щана


нащэ


щыу


щыуэ


щыуа


щауа


щым


щымэ


щымаHiç yorum yok: